mlodziodkrywycy

Projekt: Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

obszar III RPOP.09.01.02-16-008/15

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projektach jest złożenie:

1) Oświadczenia uczestnika projektu - stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu

2) wypełnionego i podpisanego przez ucznia i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych „Deklaracja Udziału” stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu,

3) wypełnionego i podpisanego przez ucznia i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych „Kwestionariusz zgłoszeniowy”, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu,

4) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i obowiązkiem dostarczenia załączników do regulaminu,

5) Oświadczenia o ochronie wizerunku ucznia.

Rekrutacji oraz przekazania list uczestników - do Miasta Opola (dotyczy szkół prowadzonych przez MO) i do RZPWE (dotyczy pozostałych szkół) dokonuje Dyrektor szkoły.

Zatwierdzenie ostateczniej list uczestników dokonuje Miasto Opola (dotyczy szkół prowadzonych przez MO) i RZPWE (dotyczy pozostałych szkół).

Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria w następującej kolejności:

 • pierwszeństwo mają uczniowie:

ü  z orzeczeniem o niepełnosprawności,

ü  uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

 • kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie poszczególnych uczniów zostanie przekazana dyrektorom szkół.

Rezygnacja z udziału w projekcie następuje na pisemny wniosek ucznia i/lub rodzica/prawnego opiekuna.

Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału we wszystkich zajęciach, do których zostali zakwalifikowani.

Rodzaj zajęć w ramach projektu:

 1. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
 2. Umiejętność uczenia się.
 3. Kompetencje społeczne.
 4. Metoda eksperymentu: nauki przyrodnicze.
 5. Metoda eksperymentu: nauki matematyczne.
 6. TiK : nauka programowania.
 7. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.
 8. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
 9. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia specjalistyczno – terapeutyczne.
 10. . Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia indywidualne.
 11. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia biofeedback.
 12. Zajęcia wyjazdowe w miejscach edukacji bezpośredniej : „Zaczarowany Świat”, „Kontakt z przyrodą” , „Techniki teatralne”.

 

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form