BIP

Biuletyn Informacji Publicznych

 

Zapytania ofertowe - klik

 

Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu
Adres:  45-267 Opole, ul. Majora "Hubala" 2
tel.: 775453223 775453224      fax: 077/ 4030850
e-mail:  pTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony WWW:  www.psp-5.opole.pl,  http://g1opole.wodip.opole.pl/
Adres skrzynki elektronicznej skrzynki podawczej:

Dyrektor mgr Alicja Mielniczuk
Wicedyrektor mgr Krystyna Perka
Wicedyrektor mgr Ewa Mielniczuk
Wicedyrektor mgr Małgorzata Janus

Wicedyrektor mgr Katarzyna Zimoch
Główny księgowy mgr Helena Biernacka
Kierownik gospodarczy Barbara Lesiak
Podmiot udostępniający dane: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu

Odpowiedzialny za treść mgr Alicja Mielniczuk

Plan Budżetu na 2017 r.
Ogółem 11.852.900

Rozdział 80101 6.661.200
Z tego wynagrodzenia i pochodne 5.800000.0
Rozdział 80110 3.091.200
Z tego wynagrodzenia i pochodne 2480.000

Rozdział 80150 1.238100

Z tego wynagrodzenia 1.180.600
Rozdział 85401 562900
Z tego wynagrodzenia i pochodne 510.300
Wydzielony Rachunek Dochodów własnych 299.500


Majątek
Środki trwałe brutto 22.280258,78
Wartości niematerialne i prawne 121581.01
Pozostałe środki trwałe 1.828 710,61


Wykaz regulaminów:
1. Regulamin organizacji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu
2. Regulamin pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu
3. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu 
4. Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej
5. Regulamin Kontroli Zarządczej
6. Procedury wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu
    SIO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
7. Zakładowy Plan Kont
8. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach
    równowartości kwoty 30.000 euro
9. Regulamin nagród dyrektora dla nauczycieli Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
10. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na
     stanowiskach urzędniczych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
11. Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
12. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym i ręcznym służącym do przetwarzania danych
     osobowych i postępowania w sytuacjach ich naruszenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu0
13. Regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
14. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
15. Instrukcja kasowa
16. Instrukcja inwentaryzacyjna
17. Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej
18. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w
      Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
19. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
20. Zasady i kryteria doskonalenia zawodowego nauczycieli 
      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu
21. Zasady i kryteria doskonalenia zawodowego nauczycieli 
     Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu
22. Regulamin Rady Rodziców


Rejestry, ewidencje, archiwa:
- dokumentacja archiwalna, pedagogiczna i pozostała
· akta osobowe,
· arkusze ocen,
· księgi uczniów,
· księgi ewidencji dzieci,
· protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
· projekty organizacyjne szkoły, arkusze organizacji,
· regulaminy, instrukcje organizacyjne szkoły,
· protokoły kontroli,
· dzienniki lekcyjne,
· dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
· plany i sprawozdania roczne,

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1 Miejsce przyjmowanie interesantów Sekretariat szkoły
2 W jakich dniach i godzinach Poniedziałek – Piątek Od 73,0 - 1530
3 W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw


W sekretariacie szkoły zgłaszane są sprawy do rozwiązania. Pracownik sekretariatu szkoły przyjmuje
interesantów oraz pocztę /ewidencja w księdze korespondencji/ przekazuje sprawy do:
- dyrektora szkoły,
- działu kadr,
- księgowości,
- kierownika gospodarczego,
- pedagoga szkolnego,
- psychologa szkolnego,
- szkolnej służby zdrowia,
- wychowawców i nauczycieli
w zależności od tematu sprawy i kompetencji poszczególnych pracowników.
4 Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce Zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów
5 W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. w formie odręcznej (skróconej), korespondencyjnej
Korespondencja, po zaewidencjonowaniu, kierowana jest do dyrektora szkoły, który dekretuje sprawy do załatwienia
w/g kompetencji poszczególnych pracowników.
6 W jakiej kolejności załatwiane są sprawy Na bieżąco, zgodnie z datą wpływu i KPA –
· sądowe,
· personalne uczniów i pracowników,
· interwencje,
· korespondencja bieżąca.


Zamówienia publiczne i nabór na wolne miejsca pracy:
www.bip.um.opole.pl - Przetargi
www.bip.um.opole.pl - Ogłoszenia o wolnych etatach w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com